Przeniesienie na niektóre osoby fizyczne i prawne obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości stanowiących własność Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.28.181

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 lipca 1964 r.
w sprawie przeniesienia na niektóre osoby fizyczne i prawne obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości stanowiących własność Państwa.

Na podstawie art. 4 ust. 5 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
Przenosi się obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości na osoby fizyczne i prawne, nie będące podmiotami gospodarki uspołecznionej, które bezumownie używają lub użytkują nieruchomości lub ich części, stanowiące własność Państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1964 r.