Przeniesienie części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Nowogródku do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.66.587

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 1927 r.
w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Nowogródku do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Wilnie.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170), § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: nowogródzkiemi, poleskiem i wołyńskiem oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 70), tudzież § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. o zmianie obowiązujących w Ziemi Wileńskiej przepisów prawnych w przedmiocie ustroju sądownictwa (Dz. U. R. P. № 47, poz. 414) zarządza się co następuje:
Wyłącza się z właściwości wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Nowogródku nieruchomości położone na obszarze gmin: Iwieniec, Pierszaje, Raków i Wołma, a wszystkie księgi hipoteczne, dotyczące wymienionych nieruchomości, przenosi się z tego wydziału do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Wilnie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1927 r.