Przemianowanie oficerów rezerwy na oficerów zawodowych marynarki wojennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.633

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 19 czerwca 1928 r.
w sprawie przemianowania oficerów rezerwy na oficerów zawodowych marynarki wojennej.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1928 r. w sprawie ustalenia warunków przemianowania oficerów rezerwy na oficerów zawodowych polskiej marynarki wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 563) zarządzam:
Oficerowie rezerwy przed przemianowaniem ich na oficerów zawodowych marynarki wojennej, muszą odbyć próbny okres służby (przeszkolenie wojskowe) na stanowisku odpowiadającem posiadanemu stopniowi lub wyższem, a mianowicie:
a)
oficerowie korpusu morskiego - 12 miesięcy, z tego co najmniej 4 miesiące zaokrętowania w kampanji,
b)
oficerowie korpusu technicznego - 12 miesięcy, z tego co najmniej 4 miesiące zaokrętowania w kampanji lub służby w warsztatach marynarki wojennej,
c)
oficerowie korpusu rzeczno - brzegowego - 12 miesięcy, z pełnieniem funkcyj przewidzianych dla oficerów tego korpusu.

Czteromiesięczny okres zaokrętowania, względnie służby w warsztatach marynarki wojennej, nie ma zastosowania do inżynierów: budowy portów, budowy okrętów i elektrotechników.

Odnośnie do oficerów rezerwy, pełniących w dniu 14 czerwca 1928 r. służbę czynną, może nastąpić zwolnienie od wymaganego czasokresu zaokrętowania, względnie służby w warsztatach marynarki wojennej (§ 1), w wypadkach wybitnego nadawania się do specjalnej służby, stwierdzonego opinją szefa marynarki wojennej.
Oficerom rezerwy, którzy w dniu 14 czerwca 1928 r. pełnią czynną służbę, zalicza się okres odbytej służby czynnej, z ewentualnem zaokrętowaniem lub służbą w warsztatach marynarki wojennej w międzyczasie, na poczet próbnego okresu służby (§ 1).
Wyszczególnieni w § 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1928 r. oficerowie rezerwy, otrzymują przy przemianowaniu ich na oficerów zawodowych starszeństwo w myśl postanowień tegoż paragrafu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1928 r., zaś liczbę kolejną w starszeństwie między sobą, zależnie od daty powołania ich do służby czynnej, a w razie równości daty powołania, - według liczby kolejnej w liście starszeństwa oficerów rezerwy marynarki wojennej.
Oficerowie rezerwy, pełniący w dniu 14 czerwca 1928 r. służbę czynną, otrzymują starszeństwo w myśl § 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1928 r., zaś kolejność w tem starszeństwie przemianowanych oficerów między sobą zależną jest od okresu czasu spędzonego w służbie czynnej w marynarce wojennej, jako też od kwalifikacyj przemianowanego. Kolejność tę ustala szef marynarki wojennej.
Prośba oficera rezerwy o przemianowanie winna być skierowana w drodze służbowej do szefa marynarki wojennej. Oficerowie, niepowołani do służby czynnej, składają prośbę w drodze przez przynależną P. K. U. i winni dołączyć do prośby:
a)
zaświadczenie dwóch zawodowych oficerów sztabowych o posiadaniu przez petenta kwalifikacyj moralnych,
b)
własnoręcznie napisany życiorys.
Szef marynarki wojennej stwierdza, czy oficer odpowiada warunkom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1928 r. oraz warunkom niniejszego rozporządzenia, i czy przemianowanie jego będzie z korzyścią dla marynarki wojennej, poczem przedkłada prośbę Ministrowi Spraw Wojskowych. Minister Spraw Wojskowych, w razie przychylenia się do prośby, przedkłada wniosek na przemianowanie Prezydentowi Rzeczypospolitej.
Oficerowie rezerwy marynarki wojennej, zatrzymani w służbie czynnej, nieposiadający według opinji przełożonych, kwalifikacyj na przemianowanie na oficerów zawodowych, zostaną zwolnieni ze służby czynnej do dnia 31 marca 1929 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.