Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.49.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 28 września 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące typy przemiałów:
a)
dla żyta 65%, 82% i 97%,
b)
" pszenicy 50%, 67%, 72% i 97%,
c)
" jęczmienia na mąkę 67%,
d)
" jęczmienia na kaszę 46% i 63%.

Obrót produktami zbożowymi innych przemiałów jest zakazany z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w §§ 2 i 3.

Minister Aprowizacji może w drodze zarządzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim, ustalić na cele zaopatrzenia reglamentowanego inne przemiały, niż wymienione w § 1.
Minister Przemysłu i Handlu może w drodze zarządzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim, ustalić inne przemiały zboża na mąkę przeznaczoną na eksport.
Mąki poszczególnych rodzajów przemiału winny jakościowo odpowiadać standartom ustalonym zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu, ogłoszonym w Monitorze Polskim.
Rozkurz wraz z ostatecznym doczyszczeniem zboża na maszynach czyszczących nie może być wyższy niż 3% przemielonego zboża.
Całość mąki otrzymanej z przemiału winna być jednolicie przemieszana.

Odciąganie w trakcie procesu przemiałowego mąki niższego przemiału jest zakazane.

Przy przemiale żyta na mąkę 65% i pszenicy na mąkę 50% i 67% można otrzymać dwa gatunki mąki, a mianowicie:

a)
przy przemiale żyta na mąkę 65% poza zasadniczym

I gatunkiem mąki od 0-65%

II gatunek mąki od 65-72%;

b)
przy przemiale pszenicy na mąkę 50% poza zasadniczym

I gatunkiem mąki od 0-50%

II gatunek mąki od 50-72%;

c)
przy przemiale pszenicy na mąkę 67% poza zasadniczym

I gatunkiem mąki od 0-67%

II gatunek mąki od 67-72%.

Odciąganie kaszki manny dozwala się do 2,5% jedynie w młynach posiadających specjalne urządzenia (sortownie do kaszek - reformy). Produkcja kaszy manny powinna być zgłaszana władzom przemysłowym I instancji.

Na 100 kg przemielonego zboża przy rozkurzu, który wraz z ostatecznym doczyszczeniem zboża nie może przekroczyć 3%, wydajność przemiału ma wynosić co najmniej:

I. przy przemiale żyta:

a)
na mąkę 65% - 65 kg mąki o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 0,72% do 0,88%, 7 kg mąki pośledniej o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 2,8% i 25 kg otrąb;
b)
na mąkę 82% - 82 kg mąki o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 1,32% do 1,44% i 15 kg otrąb;
c)
na mąkę 97% - 97 kg mąki o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 1,9% do 2%.

II. przy przemiale pszenicy:

a)
na mąkę 50% - 50 kg mąki I gatunku o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 0,51% do 0,58%, 22 kg mąki II gatunku o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 1,2% do 1,45% i 25 kg otrąb;
b)
na mąkę 67% - 67 kg mąki I gatunku o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 0,63% do 0,74%, 5 kg mąki II gatunku o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 2,10% i 25 kg otrąb;
c)
na mąkę 72% - 72 kg mąki o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 0,75% do 0,85% i 25 kg otrąb;
d)
na mąkę 97% - 97 kg mąki o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję od 1,9% do 2%.
Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Aprowizacji i Skarbu w drodze zarządzenia ogłoszonego w Monitorze Polskim ustali sposób rozliczania się młynów z otrzymanych do przemiału zbóż i uzyskanych z przemiału głównych i ubocznych produktów przemiału pod względem ilościowym i jakościowym.
Zabrania się bez zezwolenia Ministra Przemysłu i Handlu przy przemiale pszenicy dodawać żyto i jęczmień, jak również mieszać w młynach mąkę pszenną z mąką żytnią i jęczmienną.
Zabrania się uzyskane z doczyszczania zboża szkodliwe chwasty i inne szkodliwe odpadki przemielać i włączać do głównych i ubocznych produktów przemiału. Odchody otrzymane z maszyn łuszczących i gniotowników mogą być przemielane i dodawane do otrąb. Ziarna łamane i chude, które w trakcie oczyszczania ziarna na maszynach czyszczących zostały wydzielone, mogą być przemielane i dodawane do otrąb. Otręby winny jakościowo odpowiadać standartom ustalonym zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu, ogłoszonym w Monitorze Polskim.
Worki z produktami przemiału, przeznaczonymi do obrotu handlowego, winny być zaplombowane i opatrzone odpowiednią etykietą z podaniem nazwy i adresu młyna lub kaszarni, rodzaju mąki lub kaszy, procentu przemiału i daty jego wykonania.
W młynach i kaszarniach winny być prowadzone księgi przemiału, do których powinny być wpisane:
a)
nazwiska i adresy osób, przedsiębiorstw lub instytucji, które oddały zboże do przemiału;
b)
ilości i rodzaje zbóż przyjętych do przemiału i procent ich zanieczyszczenia;
c)
wysokość procentową przemiału;
d)
ilość i jakość wydanych produktów głównych, ubocznych oraz odpadków;
e)
pobrane opłaty przemiałowe w naturze lub gotówce.
Kontrolę nad wykonaniem niniejszego rozporządzenia i zarządzeń na jego podstawie wydanych przeprowadzają organy kontroli obrotu zbożem i wytworami młyńsko-piekarnianymi wojewódzkich władz przemysłowych.
Obrót mąką wytworzoną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według dotychczas obowiązujących norm przemiałowych dozwolony jest do 31 grudnia 1948 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1948 r.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 5, poz. 33).