Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 22 grudnia 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:
Ustala się następującą najniższą dopuszczalną wysokość procentową przemiału:
a)
dla żyta 80%,
b)
dla pszenicy 70%,
c)
dla jęczmienia na mąkę 70%,
d)
dla jęczmienia na kaszę 65%.

Obrót produktami przemiału procentowo niższego jest zakazany z wyjątkami przewidzianymi w § 2.

Minister Aprowizacji może:
a)
zezwolić na przemiał procentowo niższy, aniżeli wskazany w § 1 w określonych młynach i dla ściśle określonych celów (wyżywienie dzieci i chorych, potrzeby religijne itp.),
b)
zezwolić na przemiał procentowo niższy jęczmienia na mąkę przeznaczoną jako domieszka do mąk chlebowych,
c)
określić uprawnionych do sprzedaży i przerobu mąki, pochodzącej z niższych procentowo przemiałów.
Rozkurz wraz z ostatecznym doczyszczeniem zboża na maszynach czyszczących nie może być wyższy niż 3% przemielonego zboża.
Odciąganie w trakcie procesu przemiałowego uzyskiwanych przetworów niższego wymiału (mąki) jest zakazane. Całość mąki otrzymanej z przemiału winna być jednolicie przemieszana. Odciąganie kaszki mannej do 5% jest dozwolone. Produkcja w młynach kaszy mannej powinna być zgłaszana władzom przemysłowym I instancji.
Na 100 kg przemielonego zboża przy zanieczyszczeniu nie przekraczającym 3% wydajność przemiału ma wynosić:
a)
80 kg mąki (o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 1,4%) i 17 kg otrąb - przy przemiale żyta na mąkę 80%;
b)
70 kg mąki (o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 0,85% i 27 kg otrąb - przy przemiale pszenicy na mąkę 70%;
c)
70 kg mąki (o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 1,5%) i 27 kg otrąb - przy przemiale jęczmienia na mąkę 70% oraz przy przemiale jęczmienia na kaszę 65 kg kaszy i 32 kg otrąb i produktów ubocznych.

Przy przemiałach przewidzianych w § 2 niniejszego rozporządzenia następuje odpowiednie stosunkowo rozliczenie.

Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w drodze zarządzenia ustali sposób rozliczania się młynów z otrzymanych do przemiału zbóż i uzyskanych z przemiału głównych i ubocznych produktów przemiału pod względem ilościowym i jakościowym (standarty).
Zabrania się w młynach handlowych, kaszarniach i innych zakładach przemysłowych przerobu zbóż chlebowych na pasze.
Zabrania się bez zezwolenia Ministra Aprowizacji przy przemiale pszenicy dodawać żyto i jęczmień, jak również mieszać w młynach mąkę pszenną z mąką żytnią i jęczmienną.
Zabrania się uzyskane z doczyszczenia zboża chwasty, poślad i inne odpadki przemielać i włączać do głównych i ubocznych produktów przemiału. Wszystkie ziarna łamane i chude, które w trakcie wstępnego czyszczenia zostają przez maszyny czyszczące wydzielone, nie mogą być mieszane ze zbożem przeznaczonym do przemiału. Winny być one oddzielone w trakcie czyszczenia i zwrócone w stanie surowym zleceniodawcy lub przemielone oddzielnie.
Przemiał zboża na cele zaopatrzenia reglamentowanego w młynach i kaszarniach winien być wykonany w pierwszej kolejności.
Opakowanie głównych produktów przemiału na cele handlowe winno być zaopatrzone w młynach i kaszarniach w etykiety z podaniem nazwy i adresu młyna, rodzaju produktu przemiału oraz procentu przemiału i daty jego wykonania.
W młynach i kaszarniach winny być prowadzone specjalne księgi przemiału, w których powinny być wpisywane:
a)
nazwiska i adresy osób, przedsiębiorstw lub instytucyj, które oddały zboże do przemiału,
b)
ilości i rodzaje zbóż przyjmowanych do przemiału i procent ich zanieczyszczenia,
c)
wydajność procentowa przemiału,
d)
ilość i jakość wydanych produktów głównych, ubocznych oraz odpadków,
e)
opłaty przemiałowe w naturze lub w gotówce.
Kontrolę nad wykonaniem niniejszego rozporządzenia i zarządzeń na jego podstawie wydanych przeprowadzają organy kontroli obrotu zbożem i wytworami młyńsko-piekarnianymi wojewódzkich władz przemysłowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 2 maja 1947 r. o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 193 i Nr 67, poz. 419).