Przemiał pszenicy i żyta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.28.212

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 kwietnia 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.

Na podstawie art. 1 pkt a) i art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 527) w brzmieniu ustalonym, rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 374) zarządzam co następuje:
Przemiał pszenicy jest dozwolony na mąkę 65%, jako gatunku najwyższego, oraz na mąkę gatunków niższych.
Przemiał żyta jest dozwolony na mąkę 70%, jako gatunku najwyższego, i na mąkę gatunków niższych.
Zakazuje się używania w zakładach przemysłowych do przerobu i wszelkiego rodzaju wypieku, przeznaczonego do spożycia, mąki nie odpowiadającej normom przewidzianym w § 1 i 2 rozporządzenia niniejszego.
Przemiał żyta dla celów: 1) wskazanych przez władze wojskowe, 2) dla potrzeb specjalnych, uznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, oraz 3) na własne potrzeby - nie podlega żadnym ograniczeniom.
Dla kontroli nad przestrzeganiem postanowień rozporządzenia niniejszego powiatowe władze administracji ogólne; mają prawo:
a)
żądać wyjaśnień od osób i zakładów, zajmujących się przemiałem żyta w celach przemysłowych, handlujących mąką żytnią, przetwarzających w celach przemysłowych mąkę żytnią na pieczywo i artykuły spożywcze, oraz posiadających na składzie mąkę żytnią i inna artykuły spożywcze, wyrabiane z mąki żytniej;
b)
wstępu, w obecności właściciela zakładu lub upoważnionego zastępcy, do lokalów przemysłowych, handlowych, składów i zakładów w punkcie a) wymienionych.
Worki z mąką, wyprodukowaną zgodnie z przepisami rozporządzenia niniejszego, powinny być opatrzone plombą i etykietą z napisem nazwy młyna, gatunku mąki oraz pro-centowości przemiału, a w wypadkach przewidzianych w § 4 - z podaniem jej przeznaczenia.
Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia karani będą na podstawie art. 4 i art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 527) przy uwzględnieniu art. 64 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 38, poz. 365) grzywną do 3.000 zł, lub aresztem do 6 tygodni lub obydwoma karami łącznie.

Jednocześnie może być orzeczony przepadek przedmiotów, do których odnosi się czyn przestępny.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1937 r. co do przemiału żyta, z dniem 1 maja 1937 r. zaś co do przemiału pszenicy i obowiązuje do dnia 31 lipca 1937 r.

Na okres ten zawiesza się moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1936 r. o przemiale pszenicy i żyta (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 63).