Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.18.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1957 r.

DEKRET
z dnia 18 kwietnia 1955 r.
o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego.

Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2. 2

(uchylony).

Art.  3.
1. 3 (uchylony).
2. Sprawy przemysłu solnego przechodzą do zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicznego.
3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustali szczegółowo właściwość Ministra Hutnictwa oraz Ministra Przemysłu Chemicznego w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2.
Art.  4.

Tracą moc:

1) art. 16 pkt 1 i art. 17 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 43 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki w urząd Ministra Górnictwa (Dz. U. Nr 10, poz. 102).
Art.  5.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 uchylony przez art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.
3 Art. 3 ust. 1 uchylony przez art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.