Przekształcenie sądów przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie na sądy pracy oraz zmiana granic okręgów niektórych z tych sądów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.98.870

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 grudnia 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu - w sprawie przekształcenia sądów przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie na sądy pracy oraz zmiany granic okręgów niektórych z tych sądów.

Na podstawie ustępu 3 art. 2 oraz art. 36 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:

Postanowienia organizacyjne.

§  1.
Sądy przemysłowe w Bielsku, Krakowie i Lwowie, działające na podstawie ustawy z dnia 27 listopada 1896 r. o zaprowadzeniu sądów przemysłowych i o sądownictwie w sporach tyczących się pracy, nauki i najemnego w stosunkach przemysłowych (Nr. 218 austr. Dz. U. P.) z dniem 15 stycznia 1929 r. stają się sądami pracy o ustroju przewidzianym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350).

O ile rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej, z dniem 15 stycznia 1929 r. przestają odnośnie do powyższych sądów przemysłowych, jak również odnośnie do ich sądów odwoławczych, obowiązywać postanowienia ustawy z dnia 27 listopada 1896 r. o zaprowadzeniu sądów przemysłowych i o sądownictwie w sporach tyczących się pracy, nauki i najemnego w stosunkach przemysłowych (Nr. 218 austr. Dz. U. P.) oraz postanowienia rozporządzeń wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

§  2.
Z dniem przekształcenia wymienione w § 1 sądy przemysłowe zmieniają swoją nazwę na "sądy pracy". Zmiana ta winna być uwzględniona w pieczęci sądu, napisach, pismach oraz we wszystkich orzeczeniach, wydanych po dniu 15 stycznia 1929 r.
§  3.
Właściwość miejscowa poszczególnych sądów pracy, powstałych z sądów przemysłowych, obejmuje następujące obszary:
1) 1
Sądu pracy w Bielsku - obszary gmin Bielska, Starego Bielska, Aleksandrowie, Komorowic, Kamienicy, Wapiennicy, Jasienicy, Dziedzic, Czechowic, Jaworza i Chybia.
2)
Sądu pracy w Krakowie - okręgi sądów grodzkich w Krakowie.
3)
Sądu pracy we Lwowie - okręgi sądów grodzkich we Lwowie oraz obszar gminy miasta Winniki.

Właściwemi sądami odwoławczemi dla tych sądów są sądy okręgowe, w których okręgu położone są odnośne sądy pracy.

§  4.
Ustala się liczbę ławników i ich zastępców do sądów pracy, przekształconych z sądów przemysłowych i odnośnych sądów okręgowych w sposób następujący:
a)
dla sądu pracy w Bielsku - liczbę ławników na 52, zastępców ławników na 104;
b)
dla sądów pracy w Krakowie i Lwowie - po 124 ławników, a po 248 zastępców ławników;
c)
dla sądu okręgowego w Cieszynie - liczbę ławników na 32, zastępców ławników na 64;
d) 2
dla sądów okręgowych w Krakowie i Lwowie po 70 ławników, a po 140 zastępców ławników.
§  5.
Istniejące przy dotychczasowych sądach przemysłowych oddziały powołane w myśl § 21 ustawy z dnia 27 listopada 1896 r. do rozstrzygania sporów pomiędzy trudniącymi się handlem a ich pracownikami, zostają przekształcone na oddziały sądów pracy do spraw pracowników umysłowych.
§  6.
Dotychczasowi przewodniczący sądów przemysłowych oraz ich zastępcy zostają z mocy rozporządzenia niniejszego powołani na przewodniczących względnie zastępców przewodniczących w odpowiednich sądach pracy.
§  7.
Postanowienie § 6 ustawy z dnia 27 listopada 1896 r. (Nr. 218 austr. Dz. U. P.) zachowuje moc obowiązującą do dnia 1 kwietnia 1929 r., poczem koszty rzeczowe utrzymania sądów pracy przejmie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o sądach pracy Skarb Państwa.
§  8.
Poczynając od dnia 15 stycznia 1929 r., wynagrodzenie przewodniczących sądów pracy, powstałych z sądów przemysłowych, i zastępców przewodniczących oraz diety ławników i ich zastępców będą ustalane i wypłacane na zasadach, przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej o sądach pracy i rozporządzeniu wykonawczem z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 869).

Postanowienia przejściowe.

§  9.
Spory, wszczęte przed dniem 15 stycznia 1929 r. przed sądami przemysłowemi na podstawie ustawy z dnia 27 listopada 1896 r. (Nr. 218 austr. Dz. U. P.), będą rozpatrywane od chwili przekształcenia tych sądów na sądy pracy, według postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o sądach pracy.
§  10.
Sprawy z §§ 35 i 36 ustawy z 27 listopada 1896 r. (Nr. 218 austr. Dz. U. P.), wszczęte przed 15 stycznia 1929 r. przed sądami przemysłowemi, będą rozpatrywane aż do ich ukończenia przez sądy pracy w trybie przewidzianym w tejże ustawie.
§  11.
Odwołania i rekursy przeciwko orzeczeniom zapadłym w sądach przemysłowych przed 15 stycznia 1929 r. należy wnosić w terminie, przewidzianym w dotychczasowych przepisach.
§  12.
Spory należące obecnie do właściwości sądów pracy, wszczęte przed 15 stycznia 1929 r. przed Sądami powszechnemi lub komisjami rozjemczemi (art. 40 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o sądach pracy), będą rozpatrywane przez te same sądy powiatowe, względnie komisje rozjemcze, które były dla spraw tych właściwe przed powyższym dniem. Środki prawne od orzeczeń sądowych będą rozpatrywane przez sądy, właściwe według dotychczasowych przepisów.
§  13.
Sprawy karne, należące w myśl art. 7 i 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o sądach pracy do właściwości sądów pracy, wszczęte przed dniem 15 stycznia 1929 r. przed sądami powszechnemi w okręgu sądu pracy, powstałego z sądu przemysłowego, będą rozstrzygane przez sądy, które były dla spraw tych właściwe przed powyższym dniem.

Postanowienia końcowe,

§  14.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 pkt 1 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Skarbu, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1929 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.29.22.227).
2 § 4 lit. d) zmieniona przez § 4 rozporządzenia z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Chrzanowie (Dz.U.29.23.240) z dniem 13 kwietnia 1929 r.