[Nieodpłatne przekształcenie] - Art. 5. - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. - Dz.U.2019.1314 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Nieodpłatne przekształcenie] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1314 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  5.  [Nieodpłatne przekształcenie]

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz:

1)
osób fizycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1a, lub ich następców prawnych;
2)
spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w sposób określony w art. 1 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2.