[Decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności] - Art. 3. - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego... - Dz.U.2019.1314 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1314 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  3.  [Decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności]
1. 
Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:
1)
starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
2)
wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
1a. 
Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wojewoda.
2. 
Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
3. 
Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich.