[Współużytkowanie wieczyste w częściach ułamkowych] - Art. 2. - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... - Dz.U.2019.1314 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Współużytkowanie wieczyste w częściach ułamkowych] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1314 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  2.  [Współużytkowanie wieczyste w częściach ułamkowych]
1. 
W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.