Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2040 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.
Art.  12.  [Część środków z opłat jako dochód powiatu; umarzanie, odraczanie lub rozłożenie opłat na raty - odesłanie]
1.  Do wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, przepis art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
2.  Do opłat i opłat jednorazowych przepis art. 12a ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.