[Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej] - Art. 8. - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego... - Dz.U.2022.1495 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1495 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r.
Art.  8.  [Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej]

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:

1)
parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916);
2)
osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
a)
wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
b)
użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),
innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.