[Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku orzeczenia przywracającego użytkowanie wieczyste]... - Dz.U.2022.1495 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku orzeczenia przywracającego użytkowanie wieczyste] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1495 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r.
Art.  22.  [Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku orzeczenia przywracającego użytkowanie wieczyste]

W przypadku gdy w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, dotyczących gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 po dniu 1 stycznia 2019 r. oddalono powództwo, przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uprawomocniło się orzeczenie, albo roku, w którym upłynął termin do wniesienia skargi kasacyjnej, a w przypadku wniesienia skargi - po roku, w którym wydane zostało orzeczenie o oddaleniu skargi kasacyjnej lub postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Przepisy art. 4-6, art. 7 ust. 2, 3 i 5-10 oraz art. 8-11 stosuje się odpowiednio. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje z dniem 1 stycznia roku, w którym nastąpiło przekształcenie.