Przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1929

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
1. 
Przekształca się Ministerstwo Infrastruktury.
2. 
Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i rybołówstwo, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu rybołówstwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.