Przekształcenie komend straży pożarnych w organy bezpośrednio podporządkowane prezydiom rad narodowych oraz obsadzenie i zmiany na stanowiskach pracowniczych w tych komendach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.31.261

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1970 r.
w sprawie przekształcenia komend straży pożarnych w organy bezpośrednio podporządkowane prezydiom rad narodowych oraz w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowniczych w tych komendach.

Na podstawie art. 61 ust. 7 oraz art. 65 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) zarządza się, co następuje:
Komendy straży pożarnych powołane z mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120), jako organy prezydiów rad narodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wchodzące w skład organów spraw wewnętrznych tych prezydiów, prezydia właściwych rad narodowych przekształcą w organy bezpośrednio podporządkowane prezydiom.
1.
W powiatowych (miejskich) komendach straży pożarnych tworzy się stanowiska pracy jedno- lub wieloosobowe,
2.
Wojewódzkie komendy straży pożarnych (miejskie komendy straży pożarnych w miastach wyłączonych z województw) dzielą się na służby jako wewnętrzne komórki organizacyjne równorzędne oddziałom w wydziałach; w razie braku warunków do utworzenia służby tworzy się jedno- lub wieloosobowe stanowiska pracy.
3.
Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania wojewódzkich komend straży pożarnych, komend straży pożarnych w miastach wyłączonych z województw oraz powiatowych (miejskich) komend straży pożarnych określą prezydia właściwych rad narodowych, kierując się wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych.
Obsadzenie i zmiany na stanowiskach pracowniczych, w tym również kierowniczych, w komendach straży pożarnych dokonywane są w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowniczych w radach narodowych oraz w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach podporządkowanych radom narodowym (Dz. U. Nr 7, poz. 58) z następującymi zmianami:
1)
do stanowisk pracowniczych w komendach zajmowanych przez członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa nie mają zastosowania wymienione w tym rozporządzeniu zasady wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 164);
2)
przez stanowisko kierownicze w komendach straży pożarnych należy rozumieć stanowisko komendanta oraz jego zastępcy;
3)
powołanie na stanowisko kierownicze jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony;
4)
przyjmowanie pracowników na stanowiska niekierownicze następuje na wniosek komendanta straży pożarnych.
Wprowadzenie zmian w organizacji komend straży pożarnych, jakie wynikają z niniejszego rozporządzenia, powinno być dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 1970 r.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1971 r.