Przekształcenie instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1929 r.
w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.

Na podstawie art. 594 § 2 i 651 kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 313) i art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 171) zarządzam co następuje:
Stali opiekunowie sądowi, przewidziani dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 171), stają się z dniem 1 lipca 1929 r. kuratorami nieletnich przy sądach grodzkich.

W razie utworzenia w sądach okręgowych osobnych sądów dla nieletnich (art. 4 § 1 u. s. p.), będą mianowani kuratorowie nieletnich przy sądzie dla nieletnich.

Wynagrodzenie płatnych kuratorów nieletnich wynosi miesięcznie: w Warszawie 200 złotych, w innych miejscowościach 175 złotych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1933 r. (Dz.U.33.98.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1934 r.