§ 1. - Przekształcenie instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
§  1.
Stali opiekunowie sądowi, przewidziani dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 171), stają się z dniem 1 lipca 1929 r. kuratorami nieletnich przy sądach grodzkich.

W razie utworzenia w sądach okręgowych osobnych sądów dla nieletnich (art. 4 § 1 u. s. p.), będą mianowani kuratorowie nieletnich przy sądzie dla nieletnich.