Przekształcenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy. - Dz.U.2010.178.1203 - OpenLEX

Przekształcenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.178.1203

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy

Na podstawie art. 7 w związku z art. 9b ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON, z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000457136, numer identyfikacji podatkowej NIP 550008301, utworzone jako spółdzielcza jednostka badawczo-rozwojowa, działająca pod nadzorem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przekształca się w spółdzielnię pracy utworzoną przez pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.2)).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649.