Art. 8. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 8. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 i Nr 120, poz. 1268) w art. 342:

1)
w § 1 wyrazy "podać do Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych";
2)
w § 2 wyrazy "Główny Urząd Ceł" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych".