Art. 7. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 7. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  7. 
1. 
Z dniem 1 maja 2002 r. przechodzi w stan likwidacji Główny Urząd Ceł. Likwidację urzędu prowadzi się pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem "w likwidacji".
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych powoła likwidatora Głównego Urzędu Ceł.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi:
1)
tryb i warunki likwidacji Głównego Urzędu Ceł,
2)
zakres zadań, uprawnień likwidatora oraz termin zakończenia likwidacji Głównego Urzędu Ceł

- uwzględniając konieczność przekazania dokumentacji właściwym organom oraz inne działania zapewniające sprawne przeprowadzenie likwidacji.