Art. 4. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 4. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  4. 
1. 
Do zakresu działania dyrektorów izb celnych przechodzą dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań w sprawach celnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań dotyczących:
1)
pozwoleń na karnet TIR,
2)
decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej

- przechodzą do zakresu działania dyrektora lub dyrektorów izb celnych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. 
Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań dotyczących:
1)
wiążącej informacji taryfowej,
2)
wiążącej informacji o pochodzeniu towarów

- przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. 
Dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Głównego Urzędu Ceł, inne niż określone w ust. 1 i 2, przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych.