Art. 36. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 36. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  36. 
1. 
Pozwolenia i inne decyzje wydane przez znoszone organy na czas określony zachowują swoją ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione, cofnięte lub utracą ważność.
2. 
Pozwolenia i inne decyzje wydane przez znoszone organy na czas nieokreślony zachowują swoją ważność, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione, cofnięte lub utracą ważność.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, zmiany lub cofnięcia pozwoleń i innych decyzji dokonują organy właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie ustawy.