Art. 31. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 31. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  31. 
1. 
Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Ceł przechodzą nieodpłatnie w trwały zarząd urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego mienia pozostającego w zarządzie i używaniu Głównego Urzędu Ceł.
3. 
Prawa i obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Ceł wynikające z umów i porozumień, w tym międzynarodowych, przejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
4. 
Należności i zobowiązania Głównego Urzędu Ceł stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5. 
Zakłady budżetowe Głównego Urzędu Ceł stają się zakładami budżetowymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. 
Przepis ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do znoszonych dyrektorów urzędów celnych i tworzonych dyrektorów izb celnych.