Art. 29. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 29. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  29. 

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545) w art. 280:

1)
w § 2 wyrazy "podać do Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych";
2)
w § 3 wyrazy "Główny Urząd Ceł" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych".