Art. 25. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 25. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  25. 

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 154, poz. 1789) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w pkt 11 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych";
2)
w art. 19 w ust. 1 wyrazy "dyrektora granicznego urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnika granicznego urzędu celnego";
3)
w art. 24:
a)
w ust. 1 wyrazy "dyrektora urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu celnego",
b)
w ust. 4 wyrazy "po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych";
4)
w art. 29 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", Prezes Głównego Urzędu Ceł".