Art. 24. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 24. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  24. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 32, poz. 299) w art. 33 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł lub osób przez niego upoważnionych" zastępuje się wyrazami "dyrektorów izb celnych".