Art. 12. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 12. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189) w art. 36 w ust. 7 wyrazy "Głównym Urzędem Ceł" zastępuje się wyrazami "organami celnymi".