Art. 10. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 10. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach "urzędów celnych" dodaje się wyrazy "i izb celnych";
2)
w art. 40b w ust. 1 wyrazy "dyrektora urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu celnego".