Przekształcanie się kas chorych na ubezpieczalnie społeczne i ustalenie okręgów i siedzib ubezpieczalni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.103.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 grudnia 1933 r.
o przekształceniu się kas chorych na ubezpieczalnie społeczne i ustaleniu okręgów i siedzib ubezpieczalni.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt. 1, 306 ust. 2 pkt. 1 i art. 319 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 396) oraz w związku z § 1 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 789) zarządzam co następuje;
Kasy Chorych, działające na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272), przekształcają się z dniem 1 stycznia 1934 r. na ubezpieczalnie społeczne.

Okręgi i siedziby ubezpieczalni społecznych ustala załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Ubezpieczeni w jednej; z kas chorych stają się - jeżeli ustawa o ubezpieczeniu społecznem nie stanowi inaczej - ubezpieczonymi w ubezpieczalni, w której okręgu znajduje się miejsce ich zatrudnienia (art. 21 wymienionej ustawy).

Okresy ubezpieczenia w jednej z kas chorych uważane będą przy ocenie prawa do świadczeń ubezpieczalni jako okresy ubezpieczenia w zakresie art. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznem.

Osobom, korzystającym ze świadczeń kasy chorych lub mającym do nich prawo z tytułu wypadków choroby lub połogu, zaszłych przed dniem 1 stycznia 1934 r., przysługuje prawo do świadczeń według norm, określonych w statucie tej kasy aż do wyczerpania okresu, przewidzianego w tym statucie.

Składki, należne kasie chorych za czas przed dniem 1 stycznia 1934 r., mają być wpłacone tej ubezpieczalni społecznej, w której okręgu znajduje się miejsce zatrudnienia osób, za które należą się składki.
Majątek, prawa i zobowiązania kasy chorych przechodzą na ubezpieczalnię społeczną, której okrąg obejmuje okrąg danej kasy.

W tych przypadkach, w których okrąg kasy chorych dzieli się pomiędzy dwie lub więcej ubezpieczalnie, podział majątku, praw i zobowiązań następuje według zasad, ustalonych w niniejszem rozporządzeniu, co nie uchyla jednak solidarnej odpowiedzialności majątkowej tych ubezpieczalni za zobowiązania kasy chorych.

Ubezpieczalnię, która przy przekształceniu się nie objęła całego okręgu kasy chorych z powodu włączenia części tego okręgu do innej ubezpieczalni, lecz większą część tego okręgu, oznacza się w niniejszem rozporządzeniu jako "ubezpieczalnie oddającą", ubezpieczalnię zaś, która objęła pozostałą część okręgu innej kasy jako "ubezpieczalnie obejmującą".

Przekazanie ubezpieczalni obejmującej części majątku, praw i zobowiązań, przechodzących na nią w związku z przejęciem części okręgu innej kasy oraz wszystkie czynności z tem związane, przeprowadza komisarz zarządzający ubezpieczalni oddającej, jako komisarz likwidacyjny.
W dniu 1 stycznia 1934 r. następuje prowizoryczne oddanie komisarzowi zarządzającemu ubezpieczalni obejmującej majątku, zobowiązań, ksiąg i aktów, podlegających przekazaniu.

Prowizoryczne oddanie odbywa się w obecności dyrektorów obu ubezpieczalni i wyznaczonych przez nich urzędników. Protokół zdawczo-odbiorczy otrzymują obie ubezpieczalnie, właściwy państwowy urząd ubezpieczeń i Izba Ubezpieczeń Społecznych.

Przejęcie przez ubezpieczalnię obejmującą dotyczy zobowiązań oraz majątku nieruchomego i ruchomego, który w dniu 1 stycznia 1934 r. znajduje się na terytorjum włączonem do okręgu tej ubezpieczalni.

Komisarz ubezpieczalni oddającej obowiązany jest wpłacić w tym dniu ubezpieczalni obejmujące na poczet późniejszego rozrachunku taką część płynnych zasobów byłej kasy chorych, jaka odpowiada stosunkowi sumy wymierzonych na oddawanej części okręgu kasy składek za drugie półrocze 1933 r. do ogólnej sumy tych składek w tym samym okresie.

Z dniem 1 stycznia 1934 r. następuje oddanie i odbiór ksiąg i aktów potrzebnych dla udzielania świadczeń i poboru składek.

Komisarz zarządzający ubezpieczalni oddającej obowiązany jest w stosunku do obszaru oddawanego sporządzić zestawienie należności b. kasy chorych od pracodawców według stanu na dzień 31 grudnia 1933 r. (łącznie z wymiarem składek za grudzień 1933 r.) i najpóźniej do dnia 25 stycznia oddać protokólarnie ubezpieczalni obejmującej.
Ostateczny podział majątku uskuteczniony zostanie przez specjalną komisję, w skład której wchodzą: delegat państwowego urzędu ubezpieczeń i po dwie osoby, wydelegowane przez komisarzy zarządzających obu ubezpieczalni, przy zastosowaniu ust. 2 § 6.

Komisja przeprowadza badanie i ocenę bilansu zamknięcia za rok 1933, oraz sprawdza jego zgodność ze stanem faktycznym.

Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

Protokół sporządza się w 4-ch egzemplarzach, z których dwa otrzymują zainteresowane ubezpieczalnie, jeden państwowy urząd ubezpieczeń oraz jeden Izba Ubezpieczeń Społecznych.

Komisja przeprowadza ostateczny podział majątku według następujących zasad:

Ustala się czysty majątek, który wraz z oddawanym obecnie terenem wniosła b. powiatowa kasa chorych, zlikwidowana na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1931 r. w sprawie reorganizacji kas chorych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 724), powiększony lub pomniejszony o stosunkową część przyrostu lub ubytku czystego majątku, wynikającego z działalności zreorganizowanej kasy chorych za czas od 1 stycznia 1932 r. do dnia 31 grudnia 1933 r.

Wartość czystego majątku, wniesionego przez b. powiatową kasę chorych, przyjmuje się w wysokości, ustalonej likwidacyjnym bilansem zamknięcia, sporządzonym według stanu na dzień 31 grudnia 1931 r.

Jeżeli z obszaru b. powiatowej kasy chorych, przejętego przez kasę zreorganizowaną w dniu 31 grudnia 1931 r., oddaje się tylko część, wówczas majątek b. powiatowej kasy chorych dzieli się w stosunku proporcjonalnym do sum składek na poszczególnych częściach obszaru, wymierzonych za lala 1929, 1930 i 1931.

Przyrost lub ubytek czystego majątku ustala się przez wyprowadzenie różnicy pomiędzy kwotą czystego majątku według sporządzonego ze stanem na dzień 31 grudnia 1933 r. bilansu zamknięcia, a kwotą czystego majątku według sporządzonego ze stanem na dzień 1 stycznia 1932 r. bilansu otwarcia.

Obliczenie wymienionego w poprzednim ustępie przyrostu lub ubytku uskutecznia się w proporcjonalnym stosunku do sum składek na poszczególnych częściach obszaru za lata 1932 i 1933.

Komisja ustala składniki majątkowe oraz zobowiązania i ciężary, jakie w ostatecznym podziale mają być przyjęte przez ubezpieczalnię obejmującą. Różnica sum wynikłych z ostatecznego podziału aktywów i pasywów ma się równać kwocie czystego majątku, jaki przejmuje ubezpieczalnia obejmująca od ubezpieczalni oddającej.

Decyzja komisji w sprawie podziału majątku i zobowiązań podlega zatwierdzeniu właściwego państwowego urzędu ubezpieczeń.

Decyzja zatwierdzająca jest ostateczna.

Od wartości majątku, przypadającego na poszczególne ubezpieczalnie, potrąca się wartość przejętej już przez nie zgodnie z § 6 części majątku oraz wypłacone im sumy gotówkowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.

ZAŁĄCZNIK  1

L.p.Nazwa ubezpieczalniOkrąg ubezpieczalni (powiaty administracyjne)Siedziba ubezpieczalni
1UbezpieczalniaSpołecznawBaranowiczachbaranowicki, słonimski, stołpecki, nieświeski, kosowskiBaranowicze
2"""Białejbialski, wadowicki, żywieckiBiała
3"""Białymstokubiałostocki, wysoko - mazowiecki, bielski, wołkowyski, miasto Białystok bielski, cieszyński, miasto BielskoBiałystok
4"""Bielskubielski, cieszyński, miasto BielskoBielsko
5"""Brześciubrzeski, prużański, kobryński, bialskiBrześć n. B.
6"""Brzeżanachbrzeżański, przemyślański, rohatyński, podhajeckiBrzeżany
7"""Bydgoszczybydgoski, szubiński, sępoleński, wyrzyski, miasto BydgoszczBydgoszcz
8"""ChrzanowiechrzanowskiChrzanów
9"""Ciechanowieciechanowski, mławski, przasnyski, makowski, pułtuskiCiechanów
10"""Częstochowieczęstochowski, wieluński, miasto CzęstochowaCzęstochowa
11"""Czortkowieczortkowski, buczacki, kopyczyniecki, borszczowski, zaleszczyckiCzortków
12"""Drohobyczudrohobycki, samborski, turczański, rudeckiDrohobycz
13"""Gdynimorski, kartuski, miasto GdyniaGdynia
14"""Gnieźniegnieźnieński, średzki, wrzesiński, żniński, miasto GnieznoGniezno
15"""Grodniegrodzieński, sokólski, augustowski suwalskiGrodno
16"""Grodziskunowotomyski, wolsztyński, kościańskiGrodzisk
17"""Grudziądzugrudziądzki, chełmiński, brodnicki, lubawski, działdowski, rypiński, miasto GrudziądzGrudziądz
18"""Inowrocławiuinowrocławski, mogileński, miasto InowrocławInowrocław
19"""Kaliszukaliski, koniński, tureckiKalisz
20"""Kielcachkielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, stopnickiKielce
21"""Kołomyikołomyjski, horodeński, śniatyński, kosowskiKołomyja
22"""Krakowiekrakowski, olkuski, miechowski, miasto KrakówKraków
23"""Krośniekrośnieński, brzozowski, sanocki, leskiKrosno
24"""Kutniekutnowski, kolski, łęczycki, łowickiKutno
25"""Lesznieleszczyński, rawicki, gostyńskiLeszno
26"""Lidzielidzki, nowogródzki, szczuczyński, wołożyńskiLida
27"""Lublinielubelski, janowski, puławski, lubartowski, włodawski, chełmski, miasto LublinLublin
28"""Lwowielwowski, bobrecki, gródecki, jaworowski, rawski, sokalski, żółkiewski, miasto LwówLwów
29"""Łodziłódzki, miasto ŁódźŁódź
30"""Łomżyłomżyński, szczuczyński, ostrołęcki, ostrowskiŁomża
31"""Łuckułucki, horochowski, kowelski, włodzimierski, lubomelski, koszyrskiŁuck
32"""Nowym Sączunowosądecki, limanowski, gorlicki,

jasielski

Nowy Sącz
33"""Ostrowieostrowski, kępiński, krotoszyński, jarocińskiOstrów
34"""Ostrowcuopatowski, iłżeckiOstrowiec
35"""Pabianicachłaski, sieradzkiPabianice
36"""Pińskupiński, drohicki, łuninieckiPińsk
37"""Piotrkowiepiotrkowski, radomszczańskiPiotrków
38"""Płockupłocki, sierpecki, gostyński, płońskiPłock
39"""Poznaniupoznański, śremski, miasto PoznańPoznań
40"""Przemyśluprzemyski, mościski, dobromilski,Przemyśl
jarosławski, lubaczowski, przeworski
41"""Radomiuradomski, konecki, kozienicki, miasto RadomRadom
42"""Równemrówieński, zdołbunowski, kostopolski, sarneński, stoliński, dubieński, krzemienieckiRówne
43"""Rzeszowierzeszowski, ropczycki, kolbuszowski, łańcuckiRzeszów
44"""Siedlcachsiedlecki, węgrowski, sokołowski, łukowski, radzyńskiSiedlce
45"""Sosnowcuzawierciański, będziński, miasto SosnowiecSosnowiec
46"""Stanisławowiestanisławowski, tłumacki, nadwórniańskiStanisławów
47"""Stryjustryjski, żydaczowski, kałuski, dolińskiStryj
48"""Obornikachszamotulski, czarnkowski, międzychodzki, obornicki, chodzieski, wągrowieckiOborniki
49"""Tarnobrzegutarnobrzeski, sandomierski, mielecki, niżańskiTarnobrzeg
50"""Tarnopolutarnopolski, trembowelski, skałacki, zbaraskiTarnopol
51"""Tarnowietarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheńskiTarnów
52"""Tczewiestarogardzki, kościerski, tczewski,

tucholski, chojnicki, świecki

Tczew
53"""Tomaszowie Maz.brzeziński, rawski, opoczyńskiTomaszów Maz.
54"""Toruniutoruński, wąbrzeski, miasto ToruńToruń
55"""Warszawiewarszawski, radzymiński, miński, garwoliński, grójecki, miasto WarszawaWarszawa
56"""Wilniewileńsko-trocki, święciański, brasławski, dziśnieński, postawski, wilejski, mołodecki, oszmiański, miasto WilnoWilno
57"""Włocławkuwłocławski, nieszawski, lipnowskiWłocławek
58"""Zakopanemnowotarski, myślenickiZakopane
59"""Zamościuzamojski, biłgorajski, krasnostawski, tomaszowski, hrubieszowskiZamość
60"""Złoczowiezłoczowski, zborowski, kamionecki, radziechowski, brodzkiZłoczów
61"""Żyrardowiebłoński, skierniewicki, sochaczewskiŻyrardów
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 6 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1935 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Brodnicy w Obornikach oraz o zmianie siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Starogardzie(Dz.U.35.96.613) z dniem 1 stycznia 1936 r.

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1936 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Tucholi, Jarosławiu, Kowlu i Dubnie (Dz.U.36.92.642) z dniem 1 stycznia 1937 r.

- zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1936 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Tucholi, Jarosławiu, Kowlu i Dubnie (Dz.U.36.92.642) z dniem 1 stycznia 1938 r.