Przekazywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.47.354

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 1949 r.
w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. *

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co następuje:
1.
Artykuły powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197), powołane zaś bez bliższego oznaczenia paragrafy oznaczają paragrafy niniejszego rozporządzenia.
2.
Wyrażenie "wykonawca" oznacza tego spośród wymienionych w art. 2 wykonawców narodowych planów gospodarczych, który wystąpił z wnioskiem o przekazanie mu nieruchomości niezbędnej dla realizacji narodowego planu gospodarczego.
3.
Wyrażenie "posiadacz" oznacza tego spośród wymienionych w art. 2 wykonawców narodowych planów gospodarczych, który bądź jest właścicielem, bądź ma zarząd lub użytkowanie nieruchomości, bądź też na rzecz którego ustanowione zostały na nieruchomości prawa rzeczowe ograniczone.
1.
Władzą naczelną wykonawców narodowych planów gospodarczych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest:
1)
minister sprawujący kierownictwo lub nadzór - w odniesieniu do wymienionych w art. 2 pkt 1-3, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu,
2)
Minister Administracji Publicznej - w odniesieniu do wymienionych w art. 2 pkt 4 oraz do spółek prawa cywilnego i handlowego, w których związki samorządu terytorialnego, związki międzykomunalne lub przedsiębiorstwa samorządowe posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego,
3)
minister sprawujący nadzór - w odniesieniu do wymienionych w art. 2 pkt 5,
4)
minister sprawujący nadzór - w odniesieniu do wymienionych w art. 2 pkt 6 i 7 w przypadkach, gdy centrale spółdzielni i centrale spółdzielczo-państwowe lub spółdzielnie są wykonawcami, w przypadkach zaś gdy są posiadaczami - Centralny Związek Spółdzielczy.
2.
Wynikające z ust. 1 uprawnienia Ministra Rolnictwa należą do wojewody (prezydenta miasta wyłączonego z województwa) w odniesieniu do nieruchomości nie objętych przepisami § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1969 r. Nr 1, poz. 1), stanowiących własność organizacji spółdzielczych lub jednostek społecznych w rozumieniu tegoż rozporządzenia, a przekazywanych na rzecz jednostek państwowych: dotyczy to nieruchomości o łącznym obszarze nie przekraczającym 0,5 ha, nie użytkowanych rolniczo lub użytkowanych na cele produkcji rolnej.
3.
Wynikające z ust. 1 uprawnienia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska należą do wojewody w odniesieniu do nieruchomości nierolniczych na wsi stanowiących własność Państwa i przekazywanych na rzecz organizacji spółdzielczych.
Nieruchomością niezbędną dla wykonania narodowego planu gospodarczego jest nieruchomość mająca służyć bądź bezpośrednio, bądź pośrednio do wykonania planu.
Wykonawca, dla którego nieruchomość jest niezbędna dla wykonania narodowego planu gospodarczego składa wniosek o jej przekazanie do swej władzy naczelnej.
Wniosek do władzy naczelnej powinien zawierać:
1)
wskazanie nieruchomości z oznaczeniem jej posiadacza, tytułu prawnego, pod jakim nieruchomość posiada, i sposobu, w jaki ją użytkuje, a odnośnie nieruchomości, na których znajdują się budynki, ponadto - ilość i rozmiary izb mieszkalnych i użytkowych, wymagających zwolnienia przez dotychczasowych użytkowników, ilość mieszkańców, ich uprawnienia do mieszkań zastępczych oraz ustalone stosownie do obowiązujących przepisów koszty dostarczenia lokali zastępczych,
2)
opis rodzaju zamierzonych inwestycji z powołaniem się na złożony wniosek inwestycyjny lub na obowiązujący plan inwestycyjny,
3)
wskazanie, na czym polegać ma przekazanie (przeniesienie prawa własności, ustanowienie prawa własności czasowej, przekazanie nieruchomości w zarząd lub użytkowanie, ustanowienie, zniesienie, ograniczenie bądź przekazanie praw rzeczowych ograniczonych),
4)
uzasadnienie.

Do wniosku należy dołączyć opinię wojewódzkiego urzędu planowania gospodarczego, wydaną w porozumieniu z właściwą władzą planowania zabudowy miast i osiedli, co do przeznaczenia nieruchomości na cele wymienione we wniosku.

1.
Władza naczelna wykonawcy, uznawszy słuszność wniosku, zwraca się do władzy naczelnej posiadacza o wyrażenie zgody na przekazanie. W przypadkach, gdy we wniosku wskazano kilka nieruchomości, będących w posiadaniu różnych posiadaczy, władza naczelna wykonawcy zwraca się jednocześnie do wszystkich władz naczelnych posiadaczy.
2.
Jeżeli nieruchomość objęta wnioskiem wykonawcy znajduje się na terenie miasta Warszawy i jest w zarządzie i użytkowaniu zarządu miejskiego, władza naczelna wykonawcy zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie do Prezydenta m.st. Warszawy. W braku zgody w terminie czternastodniowym na bezwarunkowe przekazanie władza naczelna wykonawcy może wystąpić do Ministra Administracji Publicznej.
1.
Władza naczelna posiadacza w ciągu czternastu dni od zgłoszenia przekazania powinna udzielić odpowiedzi, czy wyraża zgodę na przekazanie, czy też odmawia przekazania.
2.
Wyrażenie zgody na przekazanie może być uzależnione od zobowiązania wykonawcy do dokonania inwestycji zastępczych.
3.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi przypadki, w których wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości może być uzależnione od dokonania inwestycji zastępczych.
1.
Koszty związane z ewentualnym zwolnieniem nieruchomości od praw rzeczowych ograniczonych na niej ciążących ponosi wykonawca.
2.
Władza naczelna wykonawcy uprawniona jest do niezwłocznego rozwiązania umów, mających za przedmiot używanie lub użytkowanie przekazanej nieruchomości bądź jej części, i do zarządzenia w wyznaczonym przez siebie terminie usunięcia dotychczasowych posiadaczy praw z tytułu umów, które uległy rozwiązaniu. Zarządzenia w tym przedmiocie podlegają wykonaniu zgodnie z przepisami o postępowaniu przymusowym w administracji. Koszty ewentualnego odszkodowania ponosi wykonawca.
3.
W stosunku do osób mieszkających w przekazanej nieruchomości ma zastosowanie art. 39 ust. 4.
1.
Przekazanie w przypadku, gdy polega ono na oddaniu nieruchomości w zarząd i użytkowanie bez zobowiązania wykonawcy do dokonania inwestycji zastępczych, dokonuje się w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, a w pozostałych przypadkach - w drodze umowy zawartej w odpowiedniej formie prawnej.
2.
W przypadku, gdy przekazanie uwarunkowane jest zobowiązaniem wykonawcy do dokonania inwestycji zastępczych, zawarcie umowy wymaga uprzedniej zgody na jej treść władz naczelnych wykonawcy i posiadacza. Objęcie nieruchomości przez wykonawcę następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i nie może być wstrzymane do czasu wykonania inwestycji zastępczych, z tym jednak że może być dokonywane częściami.
W przypadku, gdy wykonawca i posiadacz podlegają tej samej władzy naczelnej, wykonawca występuje z wnioskiem określonym w § 5 do wspólnego dla niego i dla posiadacza organu nadrzędnego, który decyduje o przekazaniu we własnym zakresie. Decyzję swą organ nadrzędny podaje niezwłocznie do wiadomości władzy naczelnej.
Odpis protokołu zdawczo - odbiorczego lub umowy w przedmiocie przekazania nieruchomości (§§ 9 i 10) wykonawca przesyła do wiadomości właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewody (Prezydenta m.st. Warszawy lub m. Łodzi).
1.
W przypadku, gdy:
1)
władza naczelna posiadacza odmówiła przekazania albo nie udzieliła odpowiedzi w terminie przewidzianym w § 7 ust. 1,
2)
władza naczelna wykonawcy i posiadacza nie uzgodniła sprawy inwestycji zastępczych,

władza naczelna wykonawcy przedstawia sprawę do decyzji Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, wskazując wszystkie władze naczelne, do których zwracała się o przekazanie nieruchomości.

2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przed wydaniem decyzji może na wniosek władzy naczelnej wykonawcy lub z urzędu zwrócić się dodatkowo do innej władzy naczelnej o spowodowanie przekazania przez podległego jej posiadacza nieruchomości niezbędnej dla wykonawcy.
W przypadku, gdy władza naczelna posiadacza zgadza się na przekazanie, lecz otrzymała żądania od innych władz naczelnych dotyczące tej samej nieruchomości, przedstawia sprawę Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do decyzji.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego orzeka (§§ 12 i 13) po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych władz naczelnych, przy czym w decyzji o przekazaniu może orzec również w sprawie inwestycji zastępczych.
1.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami inwestycyjnymi upoważnić wykonawcę do objęcia nieruchomości przed wydaniem orzeczenia o przekazaniu.
2.
Przed udzieleniem upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego zarządzi spisanie danych dotyczących ilości, rozmiarów i wartości części składowych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych znajdujących się na nieruchomości.
3.
W przypadku przewidzianym w ust. 1 przepis § 8 ust. 3 pozostaje nie naruszony.
Decyzja Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego jest ostateczna i stanowi podstawę do niezwłocznego objęcia nieruchomości przez wykonawcę.
W razie gdy posiadacz, nie będący władzą lub urzędem państwowym lub samorządowym, uchyla się od wykonania decyzji Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, stosuje się przepisy o postępowaniu przymusowym w administracji.
Kontrola wykonania decyzji o przekazaniu należy do wojewódzkich urzędów planowania gospodarczego. Tryb dokonywania kontroli ustali Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
1.
W przypadku, gdy wykonawca i posiadacz należą do wykonawców narodowych planów gospodarczych wymienionych w art. 2 pkt 1 - 4 lub gdy posiadacz należy do wykonawców narodowych planów gospodarczych wymienionych w art. 2 pkt 1 - 4, a wykonawca - do wymienionych w art. 2 pkt 5 - 7, przekazanie nieruchomości powinno w zasadzie nastąpić w zarząd i użytkowanie.
2.
Jeżeli przekazanie ma nastąpić na własność, a posiadaczem jest Skarb Państwa albo związek samorządu terytorialnego lub związek międzykomunalny, przekazanie następuje na własność czasową.
3.
Władze naczelne wykonawcy i posiadacza ustalą, na czym polegać ma przekazanie, a w razie niedojścia do porozumienia przedstawiają sprawę do decyzji Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Przekazanie między wykonawcami narodowych planów gospodarczych wymienionych w art. 2 pkt 1 - 4 następuje nieodpłatnie, a w przypadku ustanowienia własności czasowej albo przekazania w zarząd lub użytkowanie za czynszem symbolicznym w wysokości 1 zł rocznie.
1.
W przypadku, gdy przekazanie następuje pomiędzy stronami, z których wykonawca lub posiadacz należą do osób prawnych wymienionych w art. 2 pkt 5 - 7, stosuje się następujące zasady:
1)
w razie sprzedaży - cenę ustala się stosownie do rozporządzenia przewidzianego w art. 28 ust. 2, przy czym określenie jej wysokości może nastąpić w akcie dodatkowym,
2)
w razie przekazania na własność czasową albo w zarząd lub użytkowanie czynsz roczny ustala się w wysokości 1½ % szacunku określonego zgodnie z pkt 1,
3)
w razie ustanowienia, zniesienia, ograniczenia lub przekazania praw rzeczowych ograniczonych - stosuje się zasady ustalone zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
2.
Jeżeli posiadacz nieruchomości otrzymał ją na własność nieodpłatnie od Skarbu Państwa, związków samorządu terytorialnego lub związków międzykomunalnych po dniu 22 lipca 1944 r., ma odpowiednie zastosowanie § 20. Zasady rozliczenia co do dokonanych nakładów ustali Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i wszystkim ministrom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 15 grudnia 1958 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz.U.58.67.332), zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia.
1 § 2 zmieniony przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.