Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1946

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną

Na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób sporządzania i przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego, a także tryb ich przekazywania.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Biuletynie Informacji Publicznej - rozumie się przez to stronę podmiotową urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych znajdującą się w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3) formularzu identyfikującym - rozumie się przez to formularz, o którym mowa w art. 77 ustawy;
4) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
5) informacji o transakcjach - rozumie się przez to informacje, o których mowa w art. 72 ustawy;
6) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy.
§  3.  Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są przekazywane zgodnie z odpowiadającymi im wzorami dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, opublikowanymi w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
§  4. 
1.  Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są przekazywane za pośrednictwem:
1) strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym;
2) oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym.
2.  Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są opatrzone:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) pracownika, o którym mowa w art. 8 lub art. 77 ust. 2 pkt 6 ustawy,
b) albo podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, identyfikowanego za pomocą imienia, nazwiska i numeru PESEL - w przypadku gdy dane te zostały uprzednio przekazane w formularzu identyfikującym zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 7 ustawy, albo
2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną:
a) instytucji obowiązanej albo
b) podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, identyfikowanego za pomocą nazwy (firmy) i NIP - w przypadku gdy dane te uprzednio zostały przekazane w formularzu identyfikującym zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 7 ustawy.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, instytucja obowiązana może przekazać informację o transakcjach oraz formularz identyfikujący nieopatrzone podpisem ani pieczęcią, o których mowa w ust. 2, jeżeli przekaże do Generalnego Inspektora papierową kopię odpowiednio informacji o transakcji albo formularza identyfikującego wydrukowaną za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i podpisaną przez pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy.
4.  Papierowa kopia, o której mowa w ust. 3, jest doręczana:
1) przez pracownika instytucji obowiązanej lub
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629) przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

- w zamkniętym opakowaniu z umieszczonym w widocznym miejscu dopiskiem "w kancelarii nie otwierać".

5.  Informacja o transakcjach i formularz identyfikujący przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są zaszyfrowane. Opis sposobu szyfrowania jest udostępniany na stronie internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej systemu teleinformatycznego.
§  5. 
1.  Urzędowe poświadczenie odbioru informacji o transakcjach i formularza identyfikującego jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności podpisu albo pieczęci, o których mowa w § 4 ust. 2.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, urzędowe poświadczenie odbioru jest wydawane bez weryfikacji podpisu oraz pieczęci, o których mowa w § 4 ust. 2, po otrzymaniu przez Generalnego Inspektora papierowej kopii odpowiednio informacji o transakcjach albo formularza identyfikującego przekazanej zgodnie z § 4 ust. 3 i 4.
3.  Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej systemu teleinformatycznego.
§  6.  W przypadku stwierdzenia przez instytucję obowiązaną błędu w przekazanej informacji o transakcjach albo formularzu identyfikującym oraz w przypadku aktualizacji formularza identyfikującego instytucja obowiązana przekazuje ich korektę.
§  7. 
1.  W przypadku stwierdzenia przez Generalnego Inspektora, że:
1) przekazany dokument obejmujący informację o transakcjach lub formularz identyfikujący jest uszkodzony lub
2) informacja o transakcjach lub formularz identyfikujący zostały przekazane z naruszeniem art. 72 ust. 6, art. 73 ust. 1 lub art. 77 ust. 1 lub 2 ustawy, lub
3) informacja o transakcjach lub formularz identyfikujący zawiera błędy

- instytucja obowiązana przekazuje ponownie albo koryguje odpowiednio informację o transakcjach albo formularz identyfikujący, w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia tej instytucji żądania ponownego ich przekazania albo skorygowania.

2.  Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie informacji dostępnej na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lub za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
3.  W przypadku udostępnienia żądania, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, system teleinformatyczny przesyła powiadomienie na adresy poczty elektronicznej wskazane Generalnemu Inspektorowi przez instytucję obowiązaną w formularzu identyfikującym. Za dzień udostępnienia tego żądania uznaje się datę przesłania powiadomienia na adresy poczty elektronicznej.
§  8.  Do korygowania i ponownego przekazywania informacji o transakcjach i formularza identyfikującego na podstawie § 6 i § 7 stosuje się przepisy § 3-5.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).