Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.11.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) zakres, terminy i sposób przekazywania przez marszałków województw ministrowi właściwemu do spraw pracy, zwanemu dalej "ministrem", informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą;
2) wzory formularzy tych informacji niezbędnych do ustalania i aktualizowania liczby poborowych i podmiotów na obszarze województwa.
§  2.
1. Marszałkowie województw przekazują ministrowi informacje o:
1) liczbie rozpatrzonych przez komisje wojewódzkie do spraw służby zastępczej wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej, liczbie wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz liczbie posiedzeń komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej;
2) liczbie poborowych:
a) którzy nie odbywają służby zastępczej,
b) którym odroczono odbycie służby zastępczej,
c) odbywających służbę zastępczą,
d) którym zawieszono odbywanie służby zastępczej,
e) zwolnionych ze służby zastępczej przed jej odbyciem,
f) którzy zakończyli odbywanie służby zastępczej;
3) kosztach związanych:
a) z działalnością komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej,
b) z obsługą służby zastępczej przez pracowników wojewódzkich urzędów pracy,
c) z wysokością środków finansowych przeznaczonych na zwrot wydatków, o których mowa w art. 17 i 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, zwanej dalej "ustawą",
d) ze zwrotem podmiotom należności za świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy,
e) z kontrolą podmiotów w zakresie przebiegu służby zastępczej odbywanej przez poborowych;
4) podmiotach, u których poborowi odbywają służbę zastępczą.
2. Informacje mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
3. Wzór formularza zawierającego informacje o przeznaczeniu przez komisje wojewódzkie do spraw służby zastępczej poborowych do służby zastępczej oraz przebiegu tej służby określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Wzór zestawienia kosztów związanych z obsługą służby zastępczej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. Wzór formularza zawierającego informacje o podmiotach, u których poborowi odbywają służbę zastępczą, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  3.
1. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, przekazuje się za okres od początku roku do końca każdego miesiąca w terminie do piętnastego dnia każdego następnego miesiąca.
2. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przekazuje się za dany miesiąc w terminie do piętnastego dnia każdego następnego miesiąca.
3. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, przekazuje się według stanu na ostatni dzień marca, czerwca, września i grudnia każdego roku w terminie do piętnastego dnia następnego miesiąca.
§  4.
1. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przekazuje się bezpośrednio do ministra.
2. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przekazuje się do ministra za pośrednictwem właściwego wojewody.
§  5. Informacje przekazywane przez marszałka województwa, zarówno dotyczące stanów faktycznych, jak i kwestii finansowych, mogą być weryfikowane przez ministra za okres ostatnich trzech lat.
§  6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (Dz. U. Nr 35, poz. 306).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJE

...........................

(pieczęć organu

wystawiającego zestawienie)

O PRZEZNACZENIU PRZEZ KOMISJE WOJEWÓDZKIE DO SPRAW SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ POBOROWYCH DO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRZEBIEGU TEJ SŁUŻBY W WOJEWÓDZTWIE ........

STAN NA DZIEŃ ...... 200..... r.

Liczba
wniosków rozpatrzonych przez komisję wojewódzką do spraw służby zastępczej o przeznaczenie do służby zastępczejposiedzeń komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczejpoborowych, którzy nie odbywają służby zastępczejpoborowych, którym odroczono odbycie służby zastępczejpoborowych odbywających służbę zastępcząpoborowych, którym zawieszono odbywanie służby zastępczejpoborowych zwolnionych ze służby zastępczej przed jej odbyciempoborowych, którzy zakończyli odbywanie służby zastępczej
ogółempozytywnie
123456789

............................ ........................

(pieczęć i podpis osoby (Marszałek Województwa)

sporządzającej zestawienie)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZESTAWIENIE

...........................

(pieczęć organu

wystawiającego zestawienie)

KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ............

STAN NA DZIEŃ ........ 200...... r.

Środki finansowe zwrócone podmiotom za wypłacone poborowym służby zastępczej świadczenia pieniężneKoszty wynagrodzenia członków komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczejKoszty wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą służby zastępczejŚrodki finansowe zwrócone poborowym za dojazd do siedziby komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej albo siedziby komisji do spraw służby zastępczej i powrotu do miejsca pobytu oraz za przejazd do siedziby WUP w sprawach związanych ze służbą zastępcząŚrodki finansowe wypłacone poborowym za utratę wynagrodzenia z powodu wezwania na komisję wojewódzką do spraw służby zastępczej lub komisję do spraw służby zastępczej oraz do siedziby WUP w sprawach związanych ze służbą zastępcząŚrodki finansowe na zabezpieczenie poborowym przejazdu z miejsca pobytu do miejscowości, w której odbywają służbę zastępcząKoszty administracyjno-biurowe związane z obsługą służby zastępczej oraz komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczejKoszty związane z kontrolą podmiotów w zakresie przebiegu służby zastępczej odbywanej przez poborowychRazem
123456789

............................ ........................

(pieczęć i podpis osoby (Marszałek Województwa)

sporządzającej zestawienie)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJE O PODMIOTACH, U KTÓRYCH POBOROWI ODBYWAJĄ SŁUŻBĘ ZASTĘPCZĄ W WOJEWÓDZTWIE ............ STAN NA DZIEŃ ........ 200..... r.

...........................

(pieczęć organu

wystawiającego zestawienie)

Liczba podmiotów, u których poborowi odbywają służbę zastępczą
forma działalności prawnej podmioturodzaj działalności podmiotu
państwowa jednostka organizacyjnasamorządowa jednostka organizacyjnapubliczny zakład opieki zdrowotnejorganizacja pożytku publicznegoochrona środowiskaochrona przeciwpożarowaochrona zdrowiapomoc społecznaopieka nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymiadministracja publicznawymiar sprawiedliwości
1234567891011

............................ ........................

(pieczęć i podpis osoby (Marszałek Województwa)

sporządzającej zestawienie)