§ 4. - Przekazywanie informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1867

Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2015 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. Nr 163, poz. 1024), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491).