Przekazywanie informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposób rejestrowania tych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.131.1405

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją, sposób rejestrowania tych towarów, a także organy, którym te informacje są przekazywane.
1.
Organy celne rejestrują fakt dokonania obrotu z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz przekazują informacje o tym obrocie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2. 1
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie obowiązku rejestrowania obrotu towarami z zagranicą, informację o tym obrocie.
3.
W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana również do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
4. 2
 Informacja, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dane:
1)
numer i datę Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD);
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, bądź numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;
3)
numer identyfikatora statystycznego (REGON) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą, bądź inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby;
4)
nazwę i adres podmiotu (imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej), na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz;
5)
kod CN i nazwę towaru;
6)
ilość przywożonego/wywożonego towaru, w jednostkach określonych dla danego towaru we Wspólnej Taryfie Celnej;
7)
wartość celną przywożonego towaru lub wartość wywożonego towaru;
8)
kraj pochodzenia/przeznaczenia towaru;
9)
kraj wysyłki/eksportu;
10)
kod procedury celnej.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr towarów objętych automatyczną rejestracją, na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 4, z tym że w zakresie towarów rolno-spożywczych rejestr taki prowadzi także minister właściwy do spraw rynków rolnych.
2.
Rejestr jest prowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych lub w formie książkowej.
3.
Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych pod warunkiem, że:
1)
program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem oraz uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów, a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny;
2)
sposób prowadzenia rejestru z zastosowaniem takiego systemu umożliwia sporządzanie wydruków za każdy dzień;
3)
osoba prowadząca rejestr przechowuje jego kopię zapisaną na nośnikach informacji lub w formie wydruku.
4.
Rejestr prowadzony w formie książkowej powinien mieć zszyte i ponumerowane karty dzienne.
5.
Rejestr należy prowadzić z zachowaniem kolejności pozycji. Karty rejestru należy numerować kolejno, rozpoczynając od numeru jeden.
6.
Każda pozycja w rejestrze prowadzonym w formie książkowej, po dokonaniu wpisów, powinna zostać podkreślona poziomą linią. Dokonane poprawki powinny umożliwiać odczytanie poprawionego lub skreślonego zapisu. Dokonanie zmian potwierdza się podpisem osoby prowadzącej rejestr.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów (Dz. U. Nr 101, poz. 1041).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.24.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2005 r.
2 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.24.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2005 r.