Przekazywanie informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposób rejestrowania tych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1041

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją, sposób rejestrowania tych towarów, a także organy, którym te informacje są przekazywane.
1.
Organy celne rejestrują fakt dokonania obrotu z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz przekazują informacje o tym obrocie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 7 dni, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia o ustanowieniu automatycznej rejestracji, informacje o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją.
3.
W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana również do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
4.
Informacja, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dane:
1)
numer i datę Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub powiadomienia, o którym mowa w art. 266 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 r.), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 12.12.2003 r.);
2)
kod CN i nazwę towaru;
3)
ilość przywożonego/wywożonego towaru, w jednostkach określonych dla danego towaru w taryfie celnej Wspólnoty;
4)
wartość statystyczną przywożonego/wywożonego towaru;
5)
kraj pochodzenia/przeznaczenia towaru;
6)
kraj wysyłki/eksportu;
7)
kod procedury celnej.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr towarów objętych automatyczną rejestracją, na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 4, z tym że w zakresie towarów rolno-spożywczych rejestr taki prowadzi także minister właściwy do spraw rynków rolnych.
2.
Rejestr jest prowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych lub w formie książkowej.
3.
Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych pod warunkiem, że:
1)
program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem oraz uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów, a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny;
2)
sposób prowadzenia rejestru z zastosowaniem takiego systemu umożliwia sporządzanie wydruków za każdy dzień;
3)
osoba prowadząca rejestr przechowuje jego kopię zapisaną na nośnikach informacji lub w formie wydruku.
4.
Rejestr prowadzony w formie książkowej powinien mieć zszyte i ponumerowane karty dzienne.
5.
Rejestr należy prowadzić z zachowaniem kolejności pozycji. Karty rejestru należy numerować kolejno, rozpoczynając od numeru jeden.
6.
Każda pozycja w rejestrze prowadzonym w formie książkowej, po dokonaniu wpisów, powinna zostać podkreślona poziomą linią. Dokonane poprawki powinny umożliwiać odczytanie poprawionego lub skreślonego zapisu. Dokonanie zmian potwierdza się podpisem osoby prowadzącej rejestr.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.2)
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów (Dz. U. Nr 227, poz. 1903), które traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572).