Przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.21.118

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1980 r.

USTAWA
z dnia 29 maja 1974 r.
o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne. *

.................................................
1.
Państwo na wniosek rolnika przejmie na własność gospodarstwo rolne za rentę, jeżeli przekaże on wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa, obejmujące co najmniej 2 ha gruntów rolnych i leśnych, a ponadto:
1)
osiągnął wiek 65 lat mężczyzna, a 60 lat kobieta albo
2)
zaliczony został do jednej z grup inwalidów, w myśl przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
2. 1
Gospodarstwo rolne może być przejęte na własność Państwa za rentę również z urzędu, jeżeli wykazuje niski poziom produkcji rolnej, a rolnik osiągnął wiek 60 lat mężczyzna, a 55 lat kobieta lub zaliczony został do jednej z grup inwalidów.

.................................................

(uchylony).

.................................................

* Z dniem 1 stycznia 1978 r. ustawa utraciła moc, z wyjątkiem art. 9 ust. 2 i art. 41, na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U.77.32.140).
1 Art. 9 ust. 2 zmieniony przez art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U.77.32.140) z dniem 1 stycznia 1978 r.
2 Art. 41 uchylony przez art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U.77.32.140) z dniem 1 stycznia 1980 r.