§ 5. - Przekazywanie danych przez organizacje producentów, oznaczanie wycofanych produktów rybnych oraz przekazywanie informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.330

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2012 r.
§  5.
Informacja, o której mowa w art. 51 ust. 2 ustawy:
1)
zawiera szczegółowy opis stwierdzonych niezgodności w odniesieniu do określonej ilości wycofanych produktów rybnych danego gatunku, z uwzględnieniem ich kategorii;
2)
jest podpisywana przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego oraz przez członka organizacji producentów i osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów; w przypadku odmowy podpisania informacji przez członka organizacji producentów i osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje w tej informacji adnotacji o odmowie jej podpisania.