§ 3. - Przekazywanie danych przez organizacje producentów, oznaczanie wycofanych produktów rybnych oraz przekazywanie informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.330

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2012 r.
§  3.
Organizacja producentów wycofująca produkty rybne przekazuje okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce położenia centrum pierwszej sprzedaży:
1)
zgłoszenie zamiaru wycofania produktu rybnego dokonane za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób trwale zapisujący datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia - niezwłocznie po stwierdzeniu braku nabywcy na określony produkt rybny wystawiony do sprzedaży po cenie wycofania, cenie sprzedaży wycofanych produktów rybnych, o których mowa w załączniku nr 1 lit. c i załączniku nr 2 do rozporządzenia nr 104/2000, lub cenie, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 104/2000;
2)
dokumenty potwierdzające brak nabywcy na produkty rybne wystawione przez tę organizację do sprzedaży po cenie wycofania, w szczególności potwierdzające odrzucenie ofert sprzedaży - w chwili wycofania produktów rybnych wskazanej w dokumencie wycofania.