§ 1. - Przekazywanie danych przez organizacje producentów, oznaczanie wycofanych produktów rybnych oraz przekazywanie informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.330

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
formę, sposób i tryb przekazywania danych przez organizacje producentów, w tym terminy przekazywania tych danych;
2)
sposób, tryb i terminy przekazywania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego informacji dotyczących działań interwencyjnych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanej dalej "ustawą";
3)
sposób, w jaki oznacza się wycofane produkty rybne uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi, w celu uniemożliwienia wprowadzenia ich do obrotu.