Przekazanie Zarządowi Miejskiemu m.st. Warszawy kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.663

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 grudnia 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej, Spraw Zagranicznych i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. st. Warszawy kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.

Na podstawie art. 78 i art. 90 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządzam co następuje:
Spośród kompetencyj Komisarza Rządu na m, st. Warszawę, sprawowanych w I instancji na podstawie rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji i Robót Publicznych z dnia 12 stycznia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy niektórych decyzyj (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 251), wyłącza się kompetencje zastrzeżone w ustawie z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220) powiatowym władzom administracji ogólnej i przekazuje się je Zarządowi Miejskiemu m. st. Warszawy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.

Z dniem tym Komisarz Rządu na m. st. Warszawę staje się II instancją dla Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy w tych sprawach oraz dla Urzędów Konsularnych w stosunku do osób, przebywających za granicą, których miejscem zamieszkania jest m. st. Warszawa.