Przekazanie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.52.493

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 czerwca 1932 r.
o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowiu publicznego przekazuje się - z wyjątkami określonemi w ust. 2 - Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

W zakresie działania Ministra Spraw Wewnętrznych pozostawia się sprawy sanitarno - techniczne, a w szczególności związane z planowaniem osiedli, budownictwem, zaopatrywaniem w wodę, usuwaniem nieczystości, ochroną czystości powietrza, nadzorem nad instytucjami działającemi w zakresie techniki sanitarnej, szkoleniem personelu techniczno-sanitarnego, oraz sprawy cmentarzy ze stanowiska sanitarno - technicznego, - z wyjątkiem spraw sanitarno - porządkowych osiedli.

Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej przekazuje się dotychczasowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach kosztów leczenia.

Określony w ustawach zakres działania wojewódzkich i powiatowych władz administracji ogólnej w sprawach, objętych art. 1 i 2, pozostaje bez zmiany.

§  4.
Urzędnicy i niżsi funkcjonarjusze państwowi oraz pracownicy kontraktowi, pełniący służbę w zakresie spraw objętych art. 1 ust. 1, z którymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie rozwiązano stosunku służbowego, przechodzą z tym dniem do działu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

W zastosowaniu do personelu, pełń clącego służbę w wojewódzkich i powiatowych władzach administracji ogólnej, przepis ustępu 1 dotyczy tylko funkcjonarjuszów fachowych.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1932 r.