Art. 3. - Przekazanie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki... - Dz.U.1932.52.493 - OpenLEX

Art. 3. - Przekazanie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.52.493

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1932 r.
Art.  3.

Określony w ustawach zakres działania wojewódzkich i powiatowych władz administracji ogólnej w sprawach, objętych art. 1 i 2, pozostaje bez zmiany.

§  4.
Urzędnicy i niżsi funkcjonarjusze państwowi oraz pracownicy kontraktowi, pełniący służbę w zakresie spraw objętych art. 1 ust. 1, z którymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie rozwiązano stosunku służbowego, przechodzą z tym dniem do działu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

W zastosowaniu do personelu, pełń clącego służbę w wojewódzkich i powiatowych władzach administracji ogólnej, przepis ustępu 1 dotyczy tylko funkcjonarjuszów fachowych.