Przekazanie wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń wodociągowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.70.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 9 września 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń wodociągowych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 310) w brzmieniu art. 12 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) zarządzam co następuje:
Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych, określone w art. 6, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 310) w zakresie badania urządzeń wodociągowych przed oddaniem ich do użytku publicznego w miejscowościach, liczących powyżej 25.000 mieszkańców, przekazuje się wojewódzkim władzom administracji ogólnej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.