Przekazanie wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami Izb Skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie budżetów gminnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.784

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA SKARBU
z dnia 17 września 1927 r.
w sprawie przekazania wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie budżetów gminnych.

Na podstawie §§ 13 i 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. № 51, poz. 522) oraz art. 37 ustęp 2) i art. 38 ustęp 2 lit. a) ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. № 94, poz. 747) zarządza się co następuje:
Przekazuje się wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie zatwierdzenia ich budżetów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.