Przekazanie wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.86.772

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 września 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Na podstawie art. art. 31 i 37 ustęp 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. № 94, poz. 747) zarządza się co następuje:
Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, oraz wydziałom powiatowym niektórych uprawnień z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. № 40, poz. 356) uzupełnia się przez dodanie punktu o następującem brzmieniu:

"i) rozstrzygania odwołań, o których mowa w ustępie 3 art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych oraz zatwierdzania uchwał, o których mowa w ustępie 4 tegoż artykułu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.