Przekazanie uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.444

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 stycznia 1924 r.

USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1923 r.
o przekazaniu uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszani ustawą następującej treści:

Budynki, położone między ulicami: Marszałkowską, Mickiewicza i Kościuszki we Lwowie (1 k. 717 2/4 i 586 2/4A, objęty wykazem 652 II jako "gmach sejmowy"; 1 k. 717 lit. A. 2/4, objęty wykazem 653 II; tudzież 1 k. 1320 2/4, objęty wykazem 1490 II), które należały dawniej do Galicyjskiego Funduszu Krajowego, na podstawie zaś ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 11 poz. 61) stały się własnością państwowa.-przekazuje się. na stałe i wyłączne używanie uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie z wyłączeniem budynku, zajętego przez Polski Bank Krajowy.

Zarząd budynków, w art. 1 wymienionych, oddany zostanie do 14 dni po wejściu w życie niniejszej ustawy władzom akademickim uniwersytetu Jana Kazimierza.

Budynki, wymienione w art. 1, zostaną opróżnione i oddane w całości do użytku uniwersytetu Jana Kazimierza w czasie możliwie krótkim, najpóźniej zaś w przeciągu roku, licząc od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

Budynek przy pl. Smolki we Lwowie, który należał dawniej do Galicyjskiego Funduszu Krajowego, na mocy zaś ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 11 poz. 61) stał się własnością państwową, przekazuje się na stałe i wyłączne używanie ciału samorządowemu województwa lwowskiego (ustawa z dnia 26 września 1922 r.-Dz. U. R. P. № 90 poz. 829). Dopóki ciało to nie zostanie utworzone, przysługuje prawo zarządu nad wymienionym budynkiem Tymczasowemu Wydziałowi Samorządowemu we Lwowie.

Co do budynków, wymienionych w art. 1 i 4, uchyla się działanie ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 4 poz. 19).

Ustawa niniejsza stanowi tytuł prawny do intabulacji prawa używania nieruchomości, wymienionych w art. 1 i 4, w myśl wymogów § 26 austr. ustawy z dnia 25 lipca 1871 r. (Austr. Dzień. Ust. № 95).

Bibljotekę b. Wydziału Krajowego we Lwowie, która na mocy ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 11 poz. 61) stała się. własnością państwową i znajduje się pod zarządem Tymczasowego Wydziału Samorządowego, przekazuje się uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie z wyjątkiem dzieł treści technicznej, które mają być oddane przyszłym organom samorządu wojewódzkiego, a narazie Tymczasowemu Wydziałowi Samorządowemu we Lwowie, oraz tych dzieł, wchodzących w zakres nauk prawnych, politycznych, społecznych i ekonomicznych, które uniwersytet Jana Kazimierza już posiada, a które przekazuje się Bibljotece Sejmu i Senatu.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów w porozumieniu z właściwymi Ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 zmieniony przez zarządzenie z dnia 3 stycznia 1924 r. w przedmiocie prostowanie błędu (Dz.U.24.1.5).