Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 czerwca 1921 r.
w przedmiocie przekazania starostom w Kielcach i Będzinie przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 92 poz. 498) w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast Kielc i Będzina oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tych gminach.

Na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 60 poz. 371) oraz na zasadzie nit. 11. 12, 13 i 18 powołanej ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. (Dz. Ust. R. P. № 92 poz. 498) zarządzam co następuje:
§  1. Przeprowadzenie ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 92 poz. 498) przekazuje się w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast Kielc i Będzina starostom w Kielcach i w Będzinie.
§  2. Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu może się odbywać w gminach miast Kielc i Będzina jedynie za uprzednią zgodą właściwego starosty, który na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenia.
§  3. Najmodawcy, względnie rządcy domów, winni do zgłoszeń (meldunków), przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączyć poświadczenia, przewidziane w § 2.
§  4. Celem wykonania wyżej wspomnianej ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. przeprowadzi starosta dokładny spis mieszkań z uwzględnieniem ilości pokojów, liczby osób w nich mieszkających i wszystkich innych oko' liczności dla stosowania tej ustawy ważnych. Spisy te winny być ciągle uzupełniane.
§  5. Wszyscy mieszkańcy gminy są obowiązani na żądanie Starosty, który w tym celu wyda stosowne obwieszczenia, udzielić w terminie dni 7 wszelkich wyjaśnień zgodnie z prawdą oraz zezwolić na obejrzenie mieszkań.
§  6. Postanowienia §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia nie dotyczą dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p.
§  7. Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałanie im, będą karane w myśl artykułu 12 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń,. Dz. Ust R. P. № 92 poz. 498).
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.