Przekazanie starostom w Kielcach i Będzinie przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. Nr 92 poz. 498) w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast Kielc i Będzina oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tych gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 czerwca 1921 r.
w przedmiocie przekazania starostom w Kielcach i Będzinie przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 92 poz. 498) w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast Kielc i Będzina oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tych gminach.

Na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 60 poz. 371) oraz na zasadzie nit. 11. 12, 13 i 18 powołanej ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. (Dz. Ust. R. P. № 92 poz. 498) zarządzam co następuje:
Przeprowadzenie ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 92 poz. 498) przekazuje się w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast Kielc i Będzina starostom w Kielcach i w Będzinie.
Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu może się odbywać w gminach miast Kielc i Będzina jedynie za uprzednią zgodą właściwego starosty, który na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenia.
Najmodawcy, względnie rządcy domów, winni do zgłoszeń (meldunków), przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączyć poświadczenia, przewidziane w § 2.
Celem wykonania wyżej wspomnianej ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. przeprowadzi starosta dokładny spis mieszkań z uwzględnieniem ilości pokojów, liczby osób w nich mieszkających i wszystkich innych oko' liczności dla stosowania tej ustawy ważnych. Spisy te winny być ciągle uzupełniane.
Wszyscy mieszkańcy gminy są obowiązani na żądanie Starosty, który w tym celu wyda stosowne obwieszczenia, udzielić w terminie dni 7 wszelkich wyjaśnień zgodnie z prawdą oraz zezwolić na obejrzenie mieszkań.
Postanowienia §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia nie dotyczą dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p.
Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałanie im, będą karane w myśl artykułu 12 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń,. Dz. Ust R. P. № 92 poz. 498).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.