Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.546

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie przekazania starostom w Brześciu Litewskim, w Pińsku i w Łunińcu przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R, P. № 92, poz. 498) w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast: Brześcia Litewskiego, Pińska i Łunińca oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tychże gminach.

Na mocy art. 11, 12, 13 i art. 18 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 92, poz. 496) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 60, poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Przeprowadzenie ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. b obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 92, poz. 498) przekazuje się w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast: Brześcia Litewskiego, Pińska i Łunińca starostom w wymienionych miejscowościach.
§  2. Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu, może się odbywać w gminach miast Brześcia Litewskiego, Pińska i Łunińca jedynie za uprzednią zgodą właściwego starosty, który na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenie.
§  3. Najmodawcy, względnie rządcy domów winni do zgłoszeń (meldunki}, przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączyć poświadczenia, przewidziane w § 2.
§  4. Celem wykonania wspomnianej w § 1 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. przeprowadzi starosta dokładny spis mieszkań z uwzględnieniem ilości pokojów, liczby osób w nich mieszkających i wszystkich innych okoliczności dla stosowania tej ustawy ważnych. Spisy te winny być ciągle uzupełniane.
§  5. Wszyscy mieszkańcy gminy są obowiązani na żądanie starosty, który w tym celu wyda stosowne obwieszczenia, udzielić w terminie dni 7 wszelkich wyjaśnień zgodnie z prawdą oraz zezwolić na obejrzenie mieszkań.
§  6. Postanowienia §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia nie dotyczą dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p.
§  7. Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałanie im, będą karane w myśl art. 12 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 91, poz. 498).
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.