Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.172

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 1922 r.
w sprawie przekazania spraw przejęcia władz i urzędów od organów państwowych niemieckich i pruskich oraz komisarjatu państwowego dla przejęcia zarządu cywilnego na odstąpionych Polsce częściach b. dzielnicy pruskiej Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Na podstawie ust. 1 art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385), zarządza się co następuje:
§  1. Sprawy przejęcia władz i urzędów od organów państwowych niemieckich i pruskich wyłącza się z zakresu działania Ministra b. Dzielnicy Pruskiej ł przekazuje się Ministrowi Spraw Zagranicznych.
§  2. Komisarjat państwowy dla przejęcia zarządu cywilnego na odstąpionych Polsce częściach b. dzielnicy pruskiej przechodzi pod kierownictwo Ministra Spraw Zagranicznych, pozostając nadal w Poznaniu.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.